นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี

 SPGE 103 Body Condition

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
SPGE 103 (Body Condition)  Meaning and Physical fitness components, testing and evaluation. Training principles  and method for physical fitness development by using sports science application such as to improve  muscle mass, cardiovascular endurance  and flexibility.

วก ศท 103 (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย) ความหมาย  และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย  การทดสอบและประเมินผลหลักการฝึกและวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา   เช่น การเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ    ความทนทานระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต  ความอ่อนตัว เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

หัวข้อ

1. Introduction 

2.  Strength Endurance Muscle

Lab2 Strength and Endurance Test

3.  Strength Endurance Muscle Training

4. Exercise Instructor